Missie en Visie

Missie

Het doel van HHH is het faciliteren van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele bewoner, zodat deze zijn leven zoveel als mogelijk op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Zij streeft ernaar dat elke bewoner zich zoveel mogelijk thuis voelt. Dat vraagt een klantgerichte benadering en behandeling rondom de kernwaarden Gastvrij, Vertrouwd en Professioneel. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de bewoner vormen het uitgangspunt. Dit vertaalt zich naar maatwerk in de zorg en welzijn voor elke bewoner.

Visie

Wij werken vanuit een belevingsgerichte benaderingswijze. De vraag van de bewoner is het uitgangspunt voor ons werk. De bewoner is de opdrachtgever, die zolang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de bewoner en zijn sociale netwerk. Desgewenst ondersteunt HHH, in samenspraak met familie en relaties, de bewoner hierbij.Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers/mantelzorgers bij nodig. HHH wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.

 

Strategisch beleidsplan 2022-2027

In het plan 'Bestemming '27 en de route ernaartoe' schetsen we een toekomst waarnaar toe wij als Het Hooge Heem op weg zijn.